Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học C Hưng Phú

Xã Hưng Phú
07813870107
c1thchp.ppl@sobaclieu.edu.vn